گروه فناوری اطلاعات

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات

حوزه فناوری اطلاعات جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ارائه خدمات مدیریت طرح پروژه های کلان فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای سامانه های ردیابی رادیویی، ارائه خدمات مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و پیاده سازی سامانه های مدیریت مستندات الکترونیکی فعالیت می کند.

CVT

مستندسازی و سامانه های جامع اطلاعاتی

 طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای پردازش اطلاعات
 طراحی و پیاده سازی نرم افزاری سامانه های جامع اطلاعاتی
 طراحی و اجرای سامانه های نرم افزاری مبتنی بر پایگاه داده
 مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های آموزشی در محیط های الکترونیکی
 طراحی و پیاده سازی وب گاه های اطلاع رسانی
 مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های مستندسازی و مدیریت دانش

Vagon_Tracking_2

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

 طراحی نرم افزارهای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 ارزیابی امنیتی شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی
 مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

 

سامانه های نوین ردیابی رادیویی

 مشاوره، نظارت و ااجرای پروژه های کاربردی در حوزه فناوری های نوین ردیابی
 طراحی و پیاده سازی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی

cvt2

سوابق و تجربیات

 طراحی و آنالیز سیستم های رمز کننده اطلاعات
 ارائه خدمات طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری برنامه ریزی، جمع آوری و توزیع سفارشات مشتریان
 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه کارت هوشمند خودرو
 خدمات مدیریت طرح نوین سازی و توسعه فناوری اطلاعات در سازمان هواشناسی کشور
 خدمات مشاوره در امور تدوین RFP پروژه های حوزه فناوری اطلاعات
 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ردیابی رادیویی محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو
 ارائه خدمات مشاوره در امور کنترل مکانیزه تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک شهر تهرانcvt1
 مشاوره و نظارت بر امور مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات (ISMS) در سازمان های متقاضی
 مشاوره و نظارت بر اجرای آزمایشی پروژه ردیابی رادیویی ناوگان ریلی کشور

 

 

تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴

نمابر: ۶۶۰۲۴۶۲۶

پست الکترونیکی: IT@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*